Dierenwelzijn

Gedragscode

Stichting Paardenmarkt Ameide wil een pro-actief welzijnsbeleid voeren om de sportiviteit, veiligheid en de paardvriendelijkheid van de paardensport in de breedste zin en al zijn facetten te waarborgen. De organisatie van Stichting Paardenmarkt Ameide streeft er naar de aanbevelingen zoals opgesteld in mei 2010 door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de Sectorraad Paarden, de Dierenbescherming, daar waar relevant voor de paardenmarkt Ameide, deze na te leven. Hiervoor heeft Stichting Paardenmarkt Ameide deze gedragscode opgesteld om de behandeling, de huisvesting en de verzorging m.b.t. het dierenwelzijn tijdens het verblijf en of bij deelname aan de diverse activiteiten op de paardenmarkt in Ameide te beheersen en onnodig leed te voorkomen. Deze regels zijn van toepassing op de paardenmarkt Ameide en gelden voor iedereen die direct of indirect met de paarden in aanraking komt of als bezoeker op de paardenmarkt aanwezig is.

Huisregels

 • De aangevoerde paarden/pony’s kunnen gecontroleerd worden bij de aanvoer dan wel tijdens de keuringen door een dierenarts en/of leden commissie. Paarden/pony’s met verwondingen, tekenen van verwaarlozing en/of mogelijk infectieuze ziekten worden niet toegelaten of kunnen van het terrein verwijderd worden.
 • Paarden die een gecoupeerde staart hebben worden niet toegelaten, met uitzondering van paarden die legaal gecoupeerd zijn vóór 01 -09 – 2001.
 • Paarden/pony’s moeten deugdelijk vastgezet worden aan de daarvoor bestemde touwen op de Prinsengracht en Prinsenhof met uitzondering van de keuringsringen.
 • Paarden/pony’s mogen niet aan bomen, hekken, of straatmeubilair worden vastgezet.
 • Het materiaal waarmee de paarden/pony’s worden aangebonden aan de touwen, moet van dusdanige sterkte zijn dat deze onder normale omstandigheden niet kunnen breken. De paarden/pony’s moeten zo zijn vastgemaakt dat deze indien nodig snel kunnen worden losgemaakt.
 • Alleen voor de keuring mogen paarden/pony’s worden losgemaakt en daarna direct weer vastgezet worden.
 • Er is te allen tijde toezicht door eigenaar op de aan de lijn staande paarden / pony’s.
 • De aanvoerder/verzorger is verantwoordelijk om de paarden/pony’s naar behoefte te voeren en te drenken. In ieder geval moeten de dieren om de 4 uur gedrenkt worden. Vers drinkwater is aanwezig bij keuringsringen. Als paarden langer staan dient de aanvoerder de dieren te voeren. Ruwvoer dan wel brokken/krachtvoer zal door de aanvoerder zelf verzorgt moeten worden.
 • Het keuren en/of verplaatsen mag niet tot gevaarlijke situaties leiden. Aanwijzingen van Stichting Paardenmarkt Ameide, jury en/of ringmeester dienen strikt opgevolgd te worden.
 • Het is uitdrukkelijk verboden met paarden/pony’s op het kermisterrein en/of warenmarkt te komen.
 • Vervoerder/aanvoerders/verzorgers dienen altijd de aanwijzingen van de daartoe aangewezen personen op te volgen te weten; organisatie zijnde leden Stichting Paardenmarkt Ameide, jury, ringmeester, politie, EHBO en/of bandweer.
 • Ruwe behandeling of mishandeling van de dieren is in alle gevallen verboden.
 • Aanvoer van 3 jaar en oudere hengsten (ook klophengsten) is niet toegestaan.
 • Drachtige merrie’s mogen aangevoerd worden t/m 10e maand van de drachttijd.
 • Overtreding van de huisregels kan tot verwijdering van de markt leiden.
 • Deelname is op eigen risico.

Problemen/ongevallen met paarden/pony’s.

De ringmeester en eigenaar van het paard zijn verantwoordelijk bij problemen om het paard onder controle te krijgen. Als dit niet lukt zal paard van het terrein verwijderd moeten worden om ongevallen te voorkomen. Dit geld zowel voor tijdens de keuringen, als ringsteken, tuigpaardrubriek en show(s) op Wesselsplein. Bij ongevallen met een paard zal direct de dierenarts worden geïnformeerd. Deze verzorgt het paard ter plaatse en zal afhankelijk verwondingen vervolg acties ondernemen. Dieren die op welke wijze dan ook een gevaar vormen voor zich zelf, andere paarden of bezoekers moeten van de markt worden verwijderd of apart worden gezet.

Vervoer

 • De transportmiddelen moeten aan de geldende eisen voldoen genoemd in de EU verordening per 22 december 2008, verordening EG 1/2005.
 • Professionele vervoerders dienen in het bezit te zijn van het certificaat “Veewaardig veevervoer”. De chauffeurs en verzorgers moeten in het bezit zijn van het getuigenschrift van vakbekwaamheid voor bestuurders van voertuigen, art 17 van de transportverordening indien het transport betreft over een afstand langer dan 65 km. Bovengenoemd geld niet voor vervoerder onder een uitzondering op de TVO. Tevens geld genoemde niet voor particuliere vervoerders met transporten van hobbymatig karakter. Concreet komt bovenstaande uitzondering neer op:
  * transport van één of enkele paarden naar een tentoonstelling en/of keuring zonder oogmerk de dieren te verkopen.
  * transport van wedstrijdpaarden van en naar een wedstrijd zonder oogmerk de dieren te verkopen.
 • Het is dus toegestaan om meer dan twee paarden te vervoeren zonder in het bezit te zijn van de transportverordening, bijvoorbeeld in het geval van een menner die met een vierspan paarden op wedstrijd gaat of als iemand hobbymatig meerdere paarden vervoerd naar bijvoorbeeld een keuring.
 • Vervoerders/aanvoerders mogen geen dieren naar de markt vervoeren wanneer het een drachtige merrie betreft waarvan de draagtijd voor 90% of meer verstreken is of merries die in de week voorafgaand aan de paardenmarkt geveulend hebben.
 • Vervoerders/aanvoerders worden geacht alleen paarden/pony’s aan te voeren die niet ziek, verzwakt, gewond of enige ander aandoening hebben. Dieren moeten in staat zijn om het vervoer zonder onnodig lijden te doorstaan.
 • Tijdens verplaatsen van paarden/pony’s moet letsel en lijden te allen tijde worden voorkomen. Opwinding en stress moeten tot een minimum worden beperkt en de veiligheid van mens en dier worden gewaarborgd.
 • De reistijd van de paarden/pony’s naar de paardenmarkt in Ameide mag niet langer duren dan 8 uur als het transportmiddel en de ondernemer geen vergunning hebben of registratie heeft voor vervoer langer dan 8 uur. De reistijd begint bij het opladen van het eerste paard of pony. Bij een langere reistijd dan 8 uur dient het transportmiddel te voldoen aan de eisen welke behoren bij vervoer langer dan 8 uur.

Aanvoer markt

 • Tijdens het laden en lossen dient de vervoerder/aanvoerder in alle rust uit te laden.
 • Agressie van/of door vervoerder/aanvoerder/verzorger naar de paarden/pony’s dient te allen tijde vermeden te worden.
 • Het is uitdrukkelijk verboden paarden/pony’s te slaan of te schoppen.
 • Het is uitdrukkelijk verboden paarden/pony’s bij het hoofd, oren, benen of staart op te tillen of voort te trekken, of zodanig te behandelen dat het de dieren onnodig pijn of onnodig lijden berokkent.
 • Het is uitdrukkelijk verboden om op een bijzonder gevoelig deel van het lichaam zodanige druk uit te oefenen dat het een paard/pony onnodig pijn of leed berokkent.
 • Het is uitdrukkelijk verboden prikstokken of puntige voorwerpen te gebruiken.

Verblijf op markt

 • De aanvoerder/verzorger is verantwoordelijk om de paarden/pony’s naar behoefte te voeren en te drenken. In ieder geval moeten de dieren om de 4 uur gedrenkt worden. Vers drinkwater is aanwezig bij keuringsringen. Ruwvoer zal door de aanvoerder zelf verzorgt moeten worden.
 • Het materiaal waarmee de paarden/pony’s worden aangebonden aan de touwen, moet van dusdanige sterkte zijn dat deze onder normale omstandigheden niet kunnen breken. De paarden/pony’s moeten zo zijn vastgemaakt dat deze indien nodig snel kunnen worden losgemaakt.
 • Het vastbinden aan de lijn moet zodanig zijn dat paarden/pony’s normaal kunnen gaan liggen en dat er geen kans op wurging of verwonding ontstaat.
 • Mocht er ondanks genomen maatregelen een paard/pony zodanig ziek worden of gewond raken die niet zonder extra lijden kan worden vervoerd, dan zullen deze dieren worden geëuthanaseerd door de dienstdoende dierenarts/veterinair.
 • Uitzondering op bovengenoemde kan zijn als de veterinair i.o.m. eigenaar besluit dat het dier geschikt is voor humane consumptie. Dit moet vermeld staan in het paspoort van het desbetreffende dier. In die gevallen kan er besloten worden door veterinair en eigenaar het dier te laten bedwelmen en verbloeden waarna het met een verklaring voor speciale noodslachting naar het slachthuis vervoerd wordt. Deze uitzondering kan alleen worden toegepast wanneer het paard of pony ten gevolge van een trauma gewond is geraakt.
 • Agressie van vervoerder, aanvoerder, verzorger of bezoekers naar de paarden en pony’s tijdens het verblijf op de paardenmarkt dient te alle tijden vermeden te worden. Hier zal ook actief tegen opgetreden worden.
 • Slaan of schoppen van de paarden/pony’s is uitdrukkelijk verboden.
 • Het is uitdrukkelijk verboden paarden/pony’s bij het hoofd, oren, benen of staart op te tillen of voort te trekken, of zodanig te behandelen dat het de dieren onnodig pijn of onnodig lijden berokkent.
 • Het is uitdrukkelijk verboden om op een bijzonder gevoelig deel van het lichaam zodanige druk uit te oefenen dat het een paard/pony onnodig pijn of leed berokkent.
 • Het is uitdrukkelijk verboden prikstokken of puntige voorwerpen te gebruiken.

Afvoer

 • Paarden en pony’s die afgevoerd worden van de paardenmarkt of activiteit behorende tot de paardenmarkt mogen niet ziek, zwak of gewond zijn.
 • Tijdens de afvoer dient de vervoerder/aanvoerder/verzorger in alle rust op te laden.
 • Agressie van vervoerder/aanvoerder/verzorger naar de paarden/pony’s dient te allen tijde vermeden te worden.
 • Slaan of schoppen van de paarden/pony’s is uitdrukkelijk verboden.
 • Het is uitdrukkelijk verboden paarden/pony’s bij het hoofd, oren, benen of staart op te tillen of voort te trekken, of zodanig te behandelen dat het de dieren onnodig pijn of onnodig lijden berokkent.
 • Het is uitdrukkelijk verboden om op een bijzonder gevoelig deel van het lichaam zodanige druk uit te oefenen dat het een paard/pony onnodig pijn of leed berokkent.
 • Het is uitdrukkelijk verboden prikstokken of puntige voorwerpen te gebruiken.

plattegrond-paardenmarkt-ameide